ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

องคมนตรีเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนรุ่งอรุณได้รับเกียรติจากท่านพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ มาเยี่ยมชมการใช้ “ภูมิปัญญากีฬาไทย” ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์วิชิต ชี้เชิญ ครูผู้วางรากฐานหลักสูตรมวยไทยและกระบี่กระบอง โรงเรียนรุ่งอรุณ คุณครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรุ่งอรุณ คุณครูสกุณี บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ครูใหญ่ ทีมครูพละ และทีมครูการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับ

ท่านองคมนตรีได้เยี่ยมชมการนำกีฬาภูมิปัญญาไทยมาพัฒนานักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนากายใจที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ สมรรถนะทางกายด้านทักษะ (Skills Related) สมรรถนะทางกายด้านสุขภาพ (Health Related) สมรรถนะทางใจ (Mental Fitness) และ “คนเป็นมวย” (Mind Related)

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมมวยไทยในระดับอนุบาล ที่ฝึกความกล้า ความมั่นใจ และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น กิจกรรมเกมส์ การละเล่นไทย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ที่เป็นการออกกำลังกายยามเช้าก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การเรียนวิชามวยไทย-กระบี่กระบองของนักเรียนระดับประถมศึกษา และการเรียนวิชามวยต่อมือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นการฝึกฝนทั้งทางกาย ฝึกวินัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนตกผลึกทางความคิดในการใช้ชีวิตกับผู้อื่นอย่างรู้จังหวะจะโคน จนเกิดเป็นปัญญาที่เรียกว่า “คนเป็นมวย” คือ ผู้ที่ฟังเป็น คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่อาจารย์วิชิต ชี้เชิญ ได้วางรากฐานไว้

นอกจากนี้ท่านองคมนตรี และคณะ ยังได้พูดคุยซักถามถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณในประเด็นต่างๆ ด้วยความสนใจ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม ทั้งกระบวนการคัดกรอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะตน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ทางโรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ท่านองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนกีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนากาย ใจ และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม