กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีบวชและบรรพชา โครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๖

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชแม่ชีน้อย ในโครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๖ ณ โถงชั้น ๑ อาคารประภัสสร โรงเรียนรุ่งอรุณ และพระอุโบสถ วัดยายร่ม โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ เข้าร่วมโครงการจํานวน ๓๓ คน

โครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” เป็นโครงการบรรพชาสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยที่โรงเรียนรุ่งอรุณจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์และอานิสงส์แก่ผู้บวชที่จะได้รับรู้ถึงพระธรรมคำสอน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมจากการบวชในครั้งนี้ รวมถึงเป็นโอกาสของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณทุกคนที่จะได้ร่วมบุญ ตลอดจนแสดงถึงเจตจำนงสำคัญของการนำหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ที่นับเป็นครั้งที่ ๖ แล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากครอบครัวผู้ปกครอง ชุมชนรอบโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ

อานิสงส์ของการบวช
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชไว้ในการแสดงธรรมเทศนา หัวข้อ “บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต” ความตอนหนึ่งว่า

“…บวชคือเรียน บวชก็เพื่อเรียน เรียนแล้วได้ความรู้ก็จะเจริญงอกงาม… ท่านที่บวชก็ถือว่าทำบุญตลอดเวลา ทำบุญหลายอย่าง

หนึ่ง บวชเรียนเป็นบุญของตัวเอง คือตัวเองได้เรียนรู้ธรรมวินัย ข้อธรรมะ ที่จะไปใช้ให้ตัวเองเจริญพัฒนาขึ้นมา

สอง ทำบุญแก่พระศาสนา เมื่อบวช ถือว่าสืบต่อพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง  ลูกหลานต่อไปจะได้มีพระศาสนาอยู่

สาม ทำบุญในแง่ของโยมพ่อแม่ โยมพ่อแม่มีความรัก ความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อลูก หลายท่านอยากให้ลูกบวช แม้แค่ว่าได้บวช ท่านสมใจ ท่านก็มีความสุขแล้ว ท่านทำให้โยมพ่อแม่มีความสุขได้ ท่านก็ทำบุญแล้ว… ทีนี้ยิ่งท่านบวชแล้วเล่าเรียน มีความรู้ มีธรรมะ มาเล่ามาบอกให้โยมฟัง แล้วก็มาสอนใครต่อใคร แล้วประพฤติปฏิบัติดี โยมพ่อแม่เห็นแล้วสบายใจ มีปีติยิ่งขึ้น โยมก็ได้บุญทุกวันเลย

สี่ ทำบุญต่อประชาชน วัดเป็นที่ที่ญาติโยมประชาชนมาทำบุญกุศล มาถึงวัด ใจจะเป็นบุญ ใจเป็นบุญคือใจรู้สึกมีความสงบ มีความสบายใจ โปร่งโล่งใจ ใจร่าเริงเบิกบาน อยากจะศึกษาธรรมวินัยต่างๆ ใจโยมก็มีความสุข

…เพราะฉะนั้นพระต้องปฏิบัติให้ถูก แล้วจะได้บุญเยอะ แล้วได้บุญที่สำคัญ คือ ท่านได้เรียน ได้ศึกษา มีบุญระดับทาน ระดับศีล ระดับสมาธิ ระดับปัญญา ที่สำคัญคือบุญระดับปัญญา ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจ รู้หลักธรรมคำสอน เอามาใช้ประพฤติปฏิบัติตนเอง ได้ฝึกตน พัฒนาตนขึ้นไป ที่ว่าเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา นี่ก็เป็นบุญแล้ว”

หลังจากพิธีบวชและบรรพชา สามเณรและแม่ชีน้อยจะเดินทางไปจำพรรษาและเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ฝึกสติเรียนรู้กายใจ ตลอดจนปฏิบัติกิจพิธีกรรมต่างๆ ของสามเณรและแม่ชี ณ สวนธรรมจิตตภาวนา ต.โป่งตำลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และครุสติสถาน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีลาสิกขาในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ครุสติสถาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้