การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Smart teachers ครูผู้ฉลาดรู้

“ความท้าทายของครูรุ่งอรุณ ที่ไม่ตกกระแสคืออะไร”

คำถามสำคัญจากรองศาตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และครูของครูรุ่งอรุณ ซึ่งถามขึ้นในวันอบรมพัฒนาสมรรถนะครูรุ่งอรุณช่วงปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

คำถามสำคัญที่ปลุกครูให้ตื่นรู้ เปิดตามองให้เห็นว่าทั้งโลกให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เพียงรู้วิชาการเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความจริงของโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ต่อเนื่องและซับซ้อน

ดังนั้นการศึกษาต้อง “สอนคน” ไปให้ถึงความตระหนักรู้ที่จะปรับตัว มีความมั่นคงด้านจิตใจ เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดของตน สามารถตั้งมั่นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ แล้ว “ใช้วิชาเป็น” รู้จักหาวิธีรับมือด้วยความเฉลียวฉลาด

ทั้งหมดนี้ครูจึงเป็นส่วนแรกที่สำคัญในการปฏิรูป โดยเริ่มจากหัวใจของความเป็นครูที่กล้าฝ่าฟันเรื่องยาก มองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ กล้าออกมาจาก Save Zone ของตัวเอง และมีทักษะการสื่อสารในแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ลึกซึ้ง ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น คำนึงถึงการสร้างบรรยากาศของความเข้าใจในการสนทนาที่เคารพซึ่งกันและกัน ไม่ด่วนตัดสินผู้ที่เราสนทนา ช่วยทําให้ผู้ร่วมสนทนามีอิสระทางความคิด เปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างถึงความเป็นจริง

รวมถึงเป็นครูที่มีสายตามองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ชัดเจนตลอดเส้นทาง กระทั่งระบุได้ว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริง ที่เรียกว่าการคิดเร้ากุศลหรือโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องอยู่ในเนื้อในตัวครูทุกคน

อาจารย์ประภาภัทร นิยม ได้ทบทวนความหมายถึงความสำคัญของบทบาทครูที่ไม่ตกกระแส ทั้งทางโลกและกระแสทางธรรม ให้กับคุณครูทุกท่านได้ตั้งหลักตนเองแล้วลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้ที่เป็นทางรอดให้กับสังคม และมีความหมายกับชีวิตผู้เรียนต่อไปอย่างไม่ตกกระแส

ครูโกมน อ้อชัยภูมิ (ครูเต้ย)
ครูใหญ่ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ