กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการ “สามเณรน้อย ลูกชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๗

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีบวชบรรพชาสามเณรและแม่ชีน้อย ในโครงการ“สามเณรน้อย ลูกชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๗ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ และวัดยายร่ม โดยในครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ เข้าร่วมโครงการ ๕๔ คน

ครูสกุณี บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ และประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า งานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีดำริพระอาจารย์เอกวุฒิที่ได้ช่วยเหลือให้มีโครงการบวชตลอดมา นับเป็นบุญกุศลของโรงเรียนรุ่งอรุณ ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกคน ที่ได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมคำสอนขององค์ศาสดา เหมือนที่พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านได้บอกกับคณะที่ไปเมื่อครั้งที่แล้ว การที่นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงพระธรรม เข้าถึงการเรียนรู้เรื่องสติสัมปชัญญะ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับเด็กๆ ในยุคนี้ ซึ่งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ที่พระอาจารย์ท่านว่า เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในโลกยุคปัจจุบัน ขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับทุกๆ ท่าน และเด็กๆ ทุกคน

โครงการ “สามเณรน้อย ลูกชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” เป็นโครงการบรรพชาสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยที่โรงเรียนรุ่งอรุณจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์และอานิสงส์แก่ผู้บวชที่จะได้รับรู้ถึงพระธรรมคำสอน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมจากการบวชในครั้งนี้ รวมถึงเป็นโอกาสของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณทุกคนที่จะได้ร่วมบุญ ตลอดจนแสดงถึงเจตจำนงสำคัญของการนำหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หลังพิธีบวชบรรพชา สามเณรและแม่ชีน้อยจะเดินทางไปจำพรรษาและเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ฝึกสติเรียนรู้กายใจ ตลอดจนปฏิบัติกิจพิธีกรรมต่างๆ ของสามเณรและแม่ชี ระหว่างวันที่ ๑-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศาลาเรียนรู้กายใจ สวนธรรมธาราศัย อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และครุสติสถาน กรุงเทพมหานคร

ขออนุโมทนาบุญกับสามเณรน้อยและลูกชีน้อย ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมเอื้ออำนวยให้การบวชประสบความสำเร็จด้วยดี สามเณรน้อยและแม่ชีน้อยได้พบธรรม พ่อแม่และครอบครัวได้พบกับความสุข พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป