ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

รับสมัครครูอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

 

          โรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา  เป็นโรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและลงมือทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้  โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์ และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข จนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

          ครูอนุบาลมีบทบาทที่สำคัญต่อการเติบโตและก่อร่างสร้างจิตวิญญานของเด็กปฐมวัยสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ เรากำลังต้องการพัฒนาเสริมทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค Technology Disruption ในตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ในบทบาทของ Learning Designer และ Coach เพื่อร่วมเส้นทางและเติบโตไปกับเรา

          ผู้มีคุณสมบัติที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับเรา ขอเชิญเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปและสัมภาษณ์รายบุคคลเป็นเวลา ๑ วัน                      ผู้ที่ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการอบรมในรูปแบบค่ายฝึกประสบการณ์ (Academy) เป็นเวลาต่อเนื่อง ๒ วัน แบบไปกลับเพื่อยกระดับ ปรับและเพิ่มมุมมองเรื่องความหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวม สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบนี้ จะเข้าสู่กระบวนการฝึกบนการงาน On The Job Training ซึ่งใช้เวลาเบื้องต้นเป็นเวลา ๓ เดือนกับทีมครูอนุบาลรุ่งอรุณสู่เส้นทางและหัวใจของการเป็น ครู…นักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ครู… นักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) และ ครู… ผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก (Visible Learning) ก่อนการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนั้น จะเข้าสู่การอบรมตามหลักสูตร “ครูปฐมวัยหัวใจใหม่” ต่อไป

 

กระบวนการคัดเลือก

๑. ส่งคลิปแนะนำตัวเป็นเวลาไม่เกิน ๒ นาที
๒. ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลประสบการณ์ การเรียน การทำงาน ฯลฯ  
(ข้อ ๑.-๒. สามาส่งมาได้ที่ hr@roong-aroon.ac.th เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา)

๓. เมื่อได้รับการติดต่อกลับ จะได้รับการสัมภาษณ์รายบุคคลในช่วงวันที่ ๑-๕ เมษายน และเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปในวันที่ ๒–๓ พฤษภาคม (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

๔. ประกาศผลการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

๕. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ ค่ายฝึกประสบการณ์ (Academy) เป็นเวลา ๒ วัน ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นพฤษภาคม

๖. ประกาศผลการคัดเลือกรอบค่ายฝึกประสบการณ์ (Academy)

๗. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเซ็นสัญญาการทำงาน เพื่อพร้อมเริ่มงานภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป และเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมบนการงาน

 

กระบวนการฝึกอบรมบนการงาน (On The Job Training)

๑. ร่วมปฏิบัติงานจริงเคียงบ่าเคียงไหล่กับ Professional Learning Community ของครูอนุบาลรุ่งอรุณ พร้อมค่าตอบแทนการทำงานและสวัสดิการ

๒. ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครูปฐมวัยหัวใจใหม่” จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการทำงาน และนำไปสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู จากครุสภา

                                                                             
ความสามารถในหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นครูอนุบาล

  • ออกแบบหลักสูตร พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการสอน จัดพื้นที่การเรียนรู้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
  • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
  • จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติ ผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  • จัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
  • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนครูผู้สอน และเด็ก ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก
  • สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออกฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
  • นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักย้อนมองตนเอง สะท้อนความคิดเห็นต่อการสอน มีคุณลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

 

ค่าตอบแทน

     ๑๙,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท ตามความสามารถ การศึกษา และประสบการณ์

 

สวัสดิการ

๑. สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และเงินบำนาญตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

๒. สิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียนและค่าเล่าเรียนในอัตราพิเศษสำหรับบุตรในโรงเรียนรุ่งอรุณ                                                                                               

๓. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษตามสวัสดิการของโรงเรียนสำหรับตนเอง และครอบครัว รวมถึงบิดามารดา ตามเงื่อนไขของโรงเรียน

๔. เงินโบนัสประจำปี/วันหยุดระหว่างเทอม ๓ ครั้งต่อปี

๕. อาหารกลางวัน