ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลการแข่งขันงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗

57ThaiDanceMusic

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยต่อตนเองในการฝึกฝนทักษะทางดนตรี ระหว่างวันที่ ๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับประถมศึกษา

 • ซอด้วง : ด.ญ.ธรรมชนก สิงห์แก้ว (บัว) ชั้น ป.๔ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • ซออู้ : ด.ญ.พรรณ์นลิน บุรีเศรษฐกร (ไผ่หลิว) ชั้น ป.๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
 • จะเข้ : ด.ญ.ณภัทร ธงสินธุศักดิ์ (ปุ๊ปปั๊ป) ชั้น ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • ขิม : ด.ญ.สิรภัธ กรสถาพร (มิสซายด์) ชั้น ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • ระนาดทุ้ม : ด.ญ.กรรามิล มัศยาอานนท์ (ขมิ้น) ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • ฆ้องวงเล็ก : ด.ญ.ชุติกาญจน์ กนกกันทรากร (เอิร์น) ชั้น ป.๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษา

 • เดี่ยวซอด้วง (ม.๑-ม.๓) : ด.ญ.ณัฐกร มัศยาอานนท์ (ขิง) ชั้น ม.๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวแทนกรุงเทพฯ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป)
 • เดี่ยวซออู้ (ม.๑- .๓) : ด.ญ.ชมนาด ธานี (ยู) ชั้น ม.๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง
 • เดี่ยวขิม ๗ หย่อง (ม.๑-ม.๓) : ด.ญ.ปัณชญา รัตนอำนวยชัย (สาลี) ชั้น ม.๒ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๖ ระดับเหรียญเงิน
 • เดี่ยวจะเข้ (ม.๑-ม.๓) : ด.ญ.ปภาวรินท์ สิทธิโชติ (ทราย) ชั้น ม.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวแทนกรุงเทพฯ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป)

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔ – ม.๖ : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง

 • น.ส.กัลยกร สงวนวิชัยกุล (ขนุน) ชั้น ม.๕
 • น.ส.ชนิดา มีคุณเอี่ยม (นุก) ชั้น ม.๕
 • น.ส.นันทิตา เมืองกรุง (แนท) ชั้น ม.๔
 • น.ส.นันทิมา เมืองกรุง (แนน) ชั้น ม.๔
 • น.ส.บุญนารี ลาภบุญทรัพย์ (ทับทิม) ชั้น ม.๔
 • น.ส.อชิรญาณ์ หวาดเปีย (อชิ) ชั้น ม.๔

ขอชื่นชมคุณครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ และนักเรียนทุกคนที่มีความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นในการฝึกฝน หมั่นฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ