RA Journal

RA JOURNAL วารสารบันทึกรุ่งอรุณ ฉ.๒ : ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง

RAJ_v.2_web1

RA JOURNAL วารสารบันทึกรุ่งอรุณ ฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง

พบกับเรื่องราวการเรียนรู้ที่ “CHANGE” ครู นักเรียน และผู้คนในชุมชนรุ่งอรุณ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗

Project for Change ที่รุ่งอรุณ ๒๕๕๗ “นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ ครูไม่เห็นนักเรียน”… บอกเล่าประสบการณ์ของครูผู้เปลี่ยนความเคยชินดั้งเดิมของตน จากการมุ่งแต่สิ่งที่อยากสอนในใจตน มาสู่การมองเห็นเด็กแต่ละคน และภาวะการเรียนรู้ในขณะปัจจุบันของเขาเสมอ

การสะท้อนย้อนมองตนของครูรุ่งอรุณ… เมื่อครูอนุบาล ประถม และมัธยม ย้อนมองตนผ่านการจัดการเรียนการสอน จนมองเห็นตน มองเห็นนักเรียน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาทั้งครูและนักเรียน

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในเรือนศิลปะ… เมื่อการทำงานศิลปะไม้ได้ก่อเกิดเพียงผลงาน แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในใจให้กับผู้คนในชุมชนรุ่งอรุณ เพราะศิลปะคือความงามที่ดลใจให้ชีวิตมนุษย์ผลิบานในวิถีที่งดงามและเป็นกุศล

ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลง… แนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงใจสู่คุณภาพชีวิตใหม่  โดย รศ.ประภาภัทร  นิยม

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือสานอักษร โรงเรียนรุ่งอรุณ

♥ ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอล