ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ในงานวันครู ครั้งที่ ๕๙

580120

ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา และ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ” ในงานวันครู ครั้งที่ ๕๙  “ครูดีศรีแผ่นดิน” ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

คำประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา : ครูนักการศึกษาและนักเขียนผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ปลุกจิตสำนึกครูและสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมการอ่านและการศึกษาปฐมวัย

รศ.ประภาภัทร นิยม : นักการศึกษาที่เป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษาที่ควบคู่ไปกับวิถีพุทธและวิถีชีวิตพอเพียง และผู้สร้างสรรค์โรงเรียนทางเลือกที่จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง