งานวิจัย,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ

Print

โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร
The Transforming of the Buddhist Approach Schools
as the Base to Bavorn Community

หลักการและเหตุผล
๑.— ประเทศไทยจะอยู่รอดได้ต้องเร่งสร้าง “คนดี มีปัญญา”
๒. โรงเรียนวิถีพุทธสร้างคนดี มีปัญญา ด้วยการจัดระบบความสัมพันธ์ บ้าน   วัด   โรงเรียน   เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยกระดับ   ปัญญาปฏิบัติ “ทาน ศีล ภาวนา” ในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน
๓. โรงเรียนวิถีพุทธปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการทำงานเป็นเครือข่าย

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต้นแบบ
๒. สังเคราะห์รูปแบบชุมชนบวรจากการปฏิบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต้นแบบ
๓. นำรูปแบบชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต้นแบบไปทดลองในโรงเรียนเครือข่าย
๔. ปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นชุมชนบวรที่ยกระดับจิตสำนึกด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีแนวคิด ดังนี้
๑. การจัดระบบความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน บนหลักคุณค่าของบุญสิกขา ๓ ทาน ศีล ภาวนา อย่างครบองค์ประกอบ ทำให้เกิดผลในด้านการพัฒนาสภาพและองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่ดี และเป็นกัลยาณมิตรอันเป็นแบบอย่างของผู้พัฒนาปัญญาที่ทำให้ดู อยู่ให้เห็น และเป็นเหตุปัจจัยภายนอกในการกระตุ้นปัจจัยภายในของเด็กและเยาวชนให้พัฒนาไปบนเส้นทางของการเรียนรู้สู่สติปัญญา
๒. บริบทของสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน ที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้รูปแบบของความสัมพันธ์ของชุมชนบวรมีความแตกต่างกัน การทำความสำเร็จของชุมชนบวรไปขยายผลในโรงเรียนวิถีพุทธในบริบทสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยตัวอย่างความสำเร็จในรูปแบบที่หลากหลาย

 
Download เอกสารโครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร
Download Presentation โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร