การศึกษาแบบองค์รวม,  รศ.ประภาภัทร นิยม

การศึกษาแบบองค์รวม (ฉบับย่อ)

การศึกษาแบบองค์รวม (ฉบับย่อ)
Abridged edition of Holistic Education
โดย
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม
อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

Download PDF