ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นักเรียนวิทย์ช่างโชว์ผลงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙

Bitec-1วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักวิทยาศาสตร์ช่าง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงาน “เครื่องซักผ้าพลังงานกล” และ “เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลม” ร่วมจัดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหมวดผลงานนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทมัธยมศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบเทค บางนา

เครื่องซักผ้าพลังงานกล เพื่อแก้ปัญหาการซักผ้าขี้ริ้วถูห้องเรียนที่เคยยุ่งยากและใช้เวลามาก นักเรียนจึงนำความรู้จากวิชาฟิสิกส์ อาทิ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม โมเมนตัมและแรงบิด มาออกแบบเครื่องซักผ้าพลังงานกลที่ใช้การปั่นคล้ายการปั่นจักรยาน เพื่อให้กลไกลด้านในเกิดการหมุนปั่นภายในเครื่องซักผ้า ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและยังประหยัดเวลาอีกด้วย

เจ้าของผลงาน: นางสาว ณัฐณิชา จ.จิตต์ เจริญชัย, นายชนาธิป วิทยเลิศปัญญา, นายพัสกร รัตนกุลวรานนท์, นายณชนก อิศราพฤกษ์, นางสาวภูณิศา วงศ์สุวรรณนิธิ, นายธนดล สมมิตร, นายชัชวิศ โง้วตระกูล, นายภวัต เพ็ชร์ดี, นายรชต พงศาชำนาญกิจ และ นางสาวญดา จักรภีร์ศิริสุข

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เนื่องจากต้องทำงานที่ห้องปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง นักเรียนจึงคิดประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณเวิร์กช็อป โดยเลือกใช้พลังงานลมหรือแรงดันลมนำไปเชื่อมกับหลอดไฟนำทาง เพราะมีความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งยังให้ประสิทธิภาพที่คุ้มค่า

เจ้าของผลงาน: นายธัญ ศิริเจริญสถาพร, นายนภสินธุ์ เทียมประสิทธิ์, นางสาวบุญนารี ลาภบุญทรัพย์, นางสาวจณิฐา ถาวรการ, นายนราวิชญ์ ทรงธัมจัตติ, นายญาณิน รุ่งสังข์, นายปราชญ์ อมฤตกุล, นายนภสินธ์ เทียมประสิทธิ์, นายภูธยาณ์ สกุลชัยวาณิชย์, นายชนเนตร มหาผาสุกวัฒน์