วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ห้องเรียนที่มีความสุข” โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

วีดิทัศน์ “ห้องเรียนที่มีความสุข” ของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โดยโรงเรียนวัดบ้านนาสามารถนำเครื่องมือวิจัยชุมชนบวร ๓ เครื่องมือมาใช้ได้เป็นอย่างดี คือ
๑. ไตรสิกขาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทำแผนการสอนบูรณาการสู่คุณค่า
๒. กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ โดยผู้อำนวยการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนครูผู้สอน มีสิ่งแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนที่ดี
๓. การสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติภาวนาด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔

ทำให้โรงเรียนวัดบ้านนาสามารถพัฒนา เปลี่ยนแปลง จนสร้างห้องเรียนที่นักเรียนและครูต่างมีความสุขในการเรียนรู้ได้

โรงเรียนวัดบ้านนาเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง เริ่มตั้งแต่การพาคณะครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่โรงเรียนรุ่งอรุณ แล้วนำกลับไปทดลองปฏิบัติที่โรงเรียน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำแผนการสอน การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น และมีการจัดครูไปร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน และการประชุมสะท้อนผลหลังการสอน (After Action Review; AAR) ในทุกระดับชั้นและเกือบทุกวิชาอย่างสม่ำเสมอ

ประกอบกับการที่ผู้อำนวยการเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่คุณค่า แล้วนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสม่ำเสมอ และครูผู้สอนมีความตั้งใจที่ดี มีท่าทีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความเป็นกัลยาณมิตร สามารถรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงประเด็น จนเกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

โครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร” โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและเครือข่ายคณะวิจัย ได้ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และนำผลการพัฒนาไปขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิถีพุทธในด้านปัญญาปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ยิ่งขึ้นไป