ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน กระจายตัวปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนั้น ทางโรงเรียนได้ทำการศึกษาข้อมูลและปรึกษากับผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ทั้ง คณะแพทย์ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล แพทย์และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในด้านต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำข้อมูลมาพิจารณา และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ดังนี้