การศึกษาแบบองค์รวม

การประยุกต์การฝึกเจริญสติ ในโรงเรียนวิถีพุทธของไทย

การประยุกต์การฝึกเจริญสติในโรงเรียนวิถีพุทธของไทย
ปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งในครูและนักเรียน
โดย
รศ. ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บทความประกอบการนำเสนอในงานสัมมนา “จิตเหนือจิต: การเพิ่มสติในชีวิตของเรา”
จัดโดย สถาบันจิตมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวองกวางเจินจิน ประเทศเกาหลีใต้
๑๑-๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
Download PDF