การศึกษาแบบองค์รวม

ประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณในการประยุกต์ใช้หลักทางศาสนา ในระบบการเรียนรู้แบบองค์รวมของโรงเรียน

กรณีศึกษาแรก : ประสบการณ์ของโรงเรียนรุ่งอรุณในการประยุกต์ใช้หลักทางศาสนาในระบบการเรียนรู้แบบองค์รวมของโรงเรียน
โดย รศ. ประภาภัทร นิยม
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพ ประเทศไทย
Download PDF