การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

คู่มือ “รุ่งอรุณ ชีวิตวิถีใหม่”

รุ่งอรุณชีวิตวิถีใหม่
New System of Living
(ดาวน์โหลดคู่มือ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทุกคนตระหนักว่าหากเราแต่ละคนไม่ดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  หรือลดความเสี่ยงในการให้ผู้อื่นติดเชื้อจากเรา  การแพร่ระบาดของโรคจะยืดเยื้อยาวนาน และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ระบบสังคม เศรษฐกิจ อย่างมหาศาล

ดังนั้นโรงเรียนเชื่อว่า  หากโรงเรียนจะสร้างวิถีใหม่ในการใช้ชีวิต  โรงเรียนควรมีเป้าหมายที่จะนำพานักเรียนให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการดูแลและป้องกันตนเองให้มีสุขภาพที่ดี  เพื่อลดการพึ่งพาระบบสาธารณสุขของประเทศให้น้อยที่สุด  นักเรียนทุกคนจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ ดังกล่าว ทั้งจากหน่วยการเรียนของโรงเรียน  และการเรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้ปกครองที่บ้าน  ฝึกฝนจนเกิดเป็นความสามารถในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกันโรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนหนึ่งที่หากไม่มีการจัดการจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดได้มาก

โรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ออกแบบโครงสร้างของระบบชีวิตวิถีใหม่อย่างเท่าทันการณ์ New System of Living “สุขภาพนำการศึกษา” กับ 6 มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ และออกแบบวิถีการเรียนรู้ใหม่ (New Normal Learning Design) เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learner) ภายใต้สถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา