ชุมชนกัลยาณมิตร,  วิดีโอ

ตลาดนัดสะพานบุญกฐิน ๒๕๖๕

ผ่านไปอย่างคึกคักและอิ่มบุญกันถ้วนหน้ากับงาน “ตลาดนัดสะพานบุญกฐิน” ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ การออกร้านของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ชาวชุมชนรุ่งอรุณ เพื่อรวบรวมปัจจัยไปทอดกฐินที่วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ โดยมีคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งจากการจัดงาน ๒ วัน ได้ยอดปัจจัยที่ชาวชุมชนรุ่งอรุณน้อมจิตอันเป็นกุศลถวายร่วมบุญกฐิน จำนวน ๒๙๖,๙๒๓.๗๕ บาท

กิจกรรม “ตลาดนัดสะพานบุญกฐิน” เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในช่วงกลางภาคเรียนที่ ๒ ก่อนวันออกพรรษา เป็นช่วงเวลาที่ชาวชุมชนรุ่งอรุณ ทั้งนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง มาร่วมกันออกร้านและจัดกิจกรรมหาปัจจัยไปทอดกฐินยังวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ตามประเพณีของชาวพุทธ ที่จะมีการทอดกฐินในช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา ซึ่งนอกจากการถวายผ้ากฐินแล้ว ยังมีการถวายปัจจัยให้พระสงฆ์นำไปทำประโยชน์ในวัด ตลาดนัดสะพานบุญกฐินจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เรื่องการให้และการเสียสละ ที่ชาวชุมชนรุ่งอรุณต่างสละแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ มาร่วมบุญกัน เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

“หนูขายสติกเกอร์กันน้ำค่ะ แผ่นละ ๒๐ บาท หนูทำเพราะอยากทำบุญค่ะ ตอนเด็กๆ มางานตลาดนัดสะพานบุญ หนูชอบมาซื้อสติกเกอร์ หนูเลยอยากทำสติกเกอร์มาขายบ้างค่ะ” นักเรียนชั้น ป.๓

“รู้สึกเหนื่อย แต่ก็สนุกครับ” นักเรียนชั้น ป.๕

“ดีใจที่มางานแบบนี้กลับมาอีกครั้ง คิดถึงงานแบบนี้มากๆ” ผู้ปกครองที่มาร่วมออกร้าน

“รู้สึกมีความสุข ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆ ที่พวกเราได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ที่สำคัญคือทุกคนได้ทำบุญด้วยกัน เราได้ทำความดีร่วมกันทั้งโรงเรียน” ครูโกเมน อ้อชัยภูมิ (ครูเต้ย) ครูใหญ่ฝ่ายประถมศึกษา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ โรงเรียนรุ่งอรุณจะถวายเงินที่ร่วมบุญทั้งหมดให้แก่ทางวัดและที่พักสงฆ์ จํานวนทั้งสิ้น ๕ แห่ง เพื่อนําปัจจัยไปใช้ในกิจอันจะเป็นประโยชน์แก่การทํานุบํารุงพุทธศาสนา โดยมีกําหนดการเรียงลําดับวันเวลา ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์สวนธรรมจิตตภาวนา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหลวงพ่อเอกวุฒิ อัคคะปัญโญ เป็นประธานดําเนินการ
  • วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าสุคะโต อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นประธานสงฆ์
  • วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญญาปทีโป เป็นประธานดําเนินการ
  • วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี พระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ภัทรธัมโม เป็นประธานสงฆ์
  • วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฐินสามัคคี ณ วัดป่าสุขใจ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เป็นประธานสงฆ์

มหานิสงส์แห่งทานที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจน้อมถวายนี้ นับเป็นการถวายทานตามกาลที่มีมหานิสงส์ยิ่งนัก ขออํานาจ มหานิสงส์นี้ จงช่วยติดตามเกื้อหนุนท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นิพพานสมบัติ บรรลุถึงสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ