โรงเรียนรุ่งอรุณ

ต้อนรับภริยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก: การดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการศึกษาในประเทศเดนมาร์ก

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนรุ่งอรุณ ต้อนรับ Mrs. Camilla Haddad Thorgaard ภริยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และคณะ ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของโรงเรียนรุ่งอรุณ และการจัดการศึกษาของประเทศเดนมาร์ก โดยมีครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรุ่งอรุณ ครูสกุณี บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมด้วยคณะครูมัธยมและอาจารย์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณและเดนมาร์กมีความคล้ายคลึงกันในหลายเรื่อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) การให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learn How to Learn and Lifelong Learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการนำโจทย์ปัญหาจริงมาเป็นโจทย์การเรียนรู้ ซึ่งหลังจากร่วมแลกเปลี่ยนกันแล้ว คุณคามิลลาได้แนะนำสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศเดนมาร์กให้กับทางโรงเรียนอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์อีกด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ อ.ธีรพล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันอาศรมศิลป์ ครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ และคณะ จะไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖