ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ครูศิลปะ (สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จปริญญาตรี/โท สาขาประติมากรรม สาขาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงถึงความรู้และความเข้าใจในศิลปะงานปั้นดิน
 • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำเครื่องเคลือบดินเผา ประติมากรรม
 • สร้างสรรค์ผลงานของตนอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 • มีใจรักในการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
 • เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดฉันทะในการเรียนรู้
 • รู้จักและเข้าใจการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ สมรรรถนะของผู้เรียน
 • พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอและฝึกตนในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ
 • อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
•  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • ออกแบบพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการสอนที่เหมาะกับเนื้อหาความรู้ และธรรมชาติตามวัยของผู้เรียน
 • ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ของตนเองและประเด็นที่ผู้เรียนควรพัฒนาเป็นรายบุคคล
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 • สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียนและค่าเล่าเรียนในอัตราพิเศษสำหรับบุตรในโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • สิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษตามสวัสดิการของโรงเรียนสำหรับตนเอง และครอบครัว รวมถึงบิดามารดา ตามเงื่อนไขของโรงเรียน
 • เงินพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • อาหารกลางวัน

 

ค่าตอบแทน

• ๑๙,๐๐๐–ตามความสามารถ การศึกษา และประสบการณ์