ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้

              โรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา  เป็นโรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและลงมือทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้  โรงเรียนเปิดรับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์ และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุข จนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

          ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน จัดสรรโอกาสและประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทัศนคติและคุณค่าต่อสิ่งรอบตัว เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้โรงเรียนกำลังขยายห้องเรียนและพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค Technology Disruption โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

 

1. ครูบูรณาการ ระดับประถมศึกษา

2. ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

3. ครูดนตรีไทย (เครื่องสาย)

4. ครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา

5. ครูวิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับมัธยมศึกษา

6. ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

    English teacher (Secondary school level)

2 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

 

1 Position

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 1. ครูบูรณาการ ระดับประถมศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 1. 2. ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ครูดนตรีไทย (เครื่องสาย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านดนตรีไทย มีทักษะความรู้ เชี่ยวชาญในการสอนและเล่นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายไทย ได้แก่ จะเข้ ซอสามสาย ซอด้วง ขิม ซออู้
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพทีดี ประพฤติตนเหมาะสม มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานได้
 • กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมที่จะเรียนรู้ มีความทุ่มเทในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนของนักเรียน
 • มีจิตวิญาณความเป็นครู รักการสอนดนตรีไทย และพร้อมที่จะพัฒนาสุนทรียภาพให้แก่นักเรียน
 • หากมีประสบการณ์ในการสอนและทำวงดนตรีไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. ครูวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาชีววิทยา /ชีวเคมี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมุนไพร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. ครูวิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับมัธยมศึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบ (Coding, Programming, Database/Mobile Application/Web Application) และด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ ระบบ (Server Windows Linux)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา English teacher (Secondary school level)

Basic Requirements:

 • Have a Bachelor’s degree with a major in Education or English.
 • Fluent in English (B2 minimum, C1 preferred).
 • Knowledge of established language curriculum(s) preferred.

Additional Proficiencies:

 • Creative, critical, and innovative thinker
 • Efficient in using Media
 • Research-based or project-based teaching skills
 • Good interpersonal and communication skills
 • Interested in self-development in Holistic education
 • Interest in mindfulness techniques in education

Salary scale commensurate with above requirements & proficiencies
Offering: 19,000 or higher, depending on talent, education, and experience.

Benefits include:

 • In-service/on-the-job training
 • Accident insurance
 • Social insurance

Send your CV and a cover letter to: frederikleroux@roong-aroon.ac.th

Position start date: 1 May 2024

 

คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้

 • มุ่งมั่น ตั้งใจในการเป็นครูหรือการทำงานด้านการศึกษา มีจิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของความเป็นครู พร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู มีท่าทีที่กอรปด้วยความเมตตา ให้ความอบอุ่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้แก่สังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าตามคุณสมบัติที่ระบุไว้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีความแจ่มใส เบิกบาน มีความเข้าใจผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกสรรและทดลองใช้วิธีการที่ท้าทาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถเอาดีกับสิ่งที่ฟังเป็น และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ ช่างสังเกต รอบคอบ รักงานสอน ให้ความสำคัญกับการสอนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อการสอน มีระเบียบวินัย ใจเย็น มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่
 • มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบหลักสูตร แผนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาภาคสนาม ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
 • ออกแบบสื่อการสอน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้และธรรมชาติตามวัยของนักเรียน
 • ร่วมสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงในการจัดการการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประเด็นที่ควรพัฒนา
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนครูผู้สอน และนักเรียน ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 • นำนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักย้อนมองตนเอง สะท้อนความคิดเห็นต่อการสอน มีคุณลักษณ์ของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร
 • ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่าตอบแทน

19,000+ ตามความสามารถ การศึกษา และประสบการณ์

 

สวัสดิการ

 • สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และเงินบำนาญตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • สิทธิการเข้าเรียนในโรงเรียนและค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษสำหรับบุตรของบุคลากรในโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • สิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษตามสวัสดิการของโรงเรียนสำหรับตนเอง และครอบครัว รวมถึงบิดามารดา ตามเงื่อนไขของโรงเรียน
 • เงินพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • อาหารกลางวัน

 

การคัดเลือก

ผู้สมัครส่งคลิปแนะนำตัวเป็นเวลาไม่เกิน 2 นาที พร้อมทั้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน ฯลฯ ได้ที่ E-mail : hr@roong-aroon.ac.th เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2870 7512 – 3 , 0 2840 2501-4 ต่อ 133