มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนรุ่งอรุณ
จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น 46 คน มีดังนี้

1 นางสาวปนัสยา เศวตาภรณ์ (ไทร)

2 นายดุลยวัฒน์ ปาปะกัง (เกี้ย)

3 นายภวินท์ ประเทืองสุขสกุล (มาย)

4 นางสาวภารินี จิตวิมลนิมิต (แพรว)

5 นายซิม อนวัชการ (ซิม)

6 นายกฤชณัท ชยะกูรจิรภัทร (มายมิ้นทิ์)

7 นายพงศกร กนกมณีรัตน์ (พีท)

8 นางสาวอรทัย โรจนดุล (เอใหญ่)

9 นางสาวปวันรัตน์ ยุทธมนตรี (ฝ้าย)

10 นางสาวภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต)

11 นางสาวสรัลชนา ศรีไชยะ (ออย)
   

12 นางสาววันปิติ ว่องไพฑูรย์ (วินนี่)

13 นางสาวศศิภา มีนชัยนันท์ (ยิ้ม)

14 นางสาวสิริอาภา ลัมะกานนท์ (ปุยฝ้าย)

15 นายสมาธิ ลือชารัศมี (มะเฟือง)

16 นายพีรเดช แอนเดอร์เรเกนท์ (พี)

17 นายฐพล ตรงจิตตเกษม (เจอาร์)

18 นางสาวทิพย์รัตน์ จริยกชกร (แพรว)

19 นางสาวมิตราพักตร์ ปัจฉิมสวัสดิ์ (ขมิ้น)

20 นางสาววรรณรตน์ จันทรศักดิ์ (อีฟ)

21 นายปลิน เชาว์แพทย์ (เต๊ะ)

22 นายปิยณัฐ ตรงสุจริตสิน (แชมป์)

23 นางสาวพัทธานันท์ อนุตรพร (ส้มโอ)

24 นายปิติภัทร อินทราวุธ (บิง)

25 นายสี่รัตน์ คุณากรประพันธ์ (สี่)

26 นางสาวสิริวิชญ มุตตามระ (จันทร์)

27 นางสาวสุพิชชา ศิลาพัชรนันท์ (เอ)

28 นายจิตรทิวัส นรากรไพจิตร์ (กระป๋อง)

29 นายพีรดนย์ ทาโคตร (ที)
     

30 นางสาวอัญมณี โกสัลส์ประไพ (ผิง ผิง)
      

31 นายณัฐพล จิตต์สุกใส (แบงค์)

32 นายพัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ (พัฒน์)

33 นายพอพัฒน์ กิจไกรลาศ (ปูน)

34 นายวรวัฒน์ ขจิตวิชยานุกูล (เต๊)
    

 35 นางสาวกัณมน ไวทยกิจกำจร (มินนี่)

36 นายชวิน เฉลิมชัยกิจ (วิน)

37 นายชยุตม์ อุดมทรัพยากุล (โบ๊ท)
   

38 นางสาวญาณิศา สกุลชัยวาณิชย์ (ฟ้า)

39 นางสาวคัดคณัฐ ชื่นวงศ์อรุณ (ปอย)

40 นางสาววศินี หงษ์ยันตรชัย (ซัน)
      

41 นางสาวลัลน์ลิตา ชูจันทร์ (หนูออม)

42 นายอนนต์ ลลิตนันทวัฒน์ (บิ๊ก)

43 นายศุภสิทธิ์ ไพสิฐวนิชกุล (คิม)
    

44 นางสาวพิสุตา บุญกิตติวัฒนา (พีส)

45 นางสาวรณิษฐา กมลวารินทร์ (มิ้นท์)
       

46 นางสาวณัฐศศิ นำพิทักษ์ชัยกุล (มิว)

 คณะมัณฑนศิลป์ แฟชั่นดีไซด์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Inter) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา

Kitchen and Restaurant Management มหาวิทยาลัยดุสิตธานี

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์ (ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ

คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ดุริยางคศิลป์ เอก Bass Jazz มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล

 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝีมือ วิทยาลัยในวังชาย

วิทยาลัยดนตรี การผลิตดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่วยงานพ่อที่บ้าน กิจการส่วนตัว

ปรัชญา (จีน) จีน

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

 Food Science มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Social Science มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ เอกกลอง Jazz มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาคภาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Industrial Design
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศษสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คณะจิตวิทยา, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต”

คณะมัณฑนศิลป์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวเคมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      

Leave a Reply