ภาคสนาม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ภาคสนาม ม.๑ : กรุงเทพในสายตาของฉัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ตลาดวงเวียนใหญ่

วันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๒๕๕๘ นักเรียนชั้น ม.๑ ออกภาคสนามในหัวข้อ “กรุงเทพในสายตาของฉัน” โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจ เช่น การคมนาคม สวนสาธารณะ แหล่งวัตถุดิบอาหาร แล้วเลือกสถานที่ออกภาคสนาม ศึกษาวิธีการเดินทาง และวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง จากนั้นจึงออกภาคสนามตามแผนที่วางไว้ โดยครูมีงบประมาณค่าอาหารและค่าเดินทางให้บริหารจัดการ พร้อมทั้งมีครูประจำกลุ่มร่วมเดินทางไปด้วย (นักเรียนพาครูไป)

ตัวอย่างเช่นกลุ่มของปั้น อัยโกะ ต้นหอม บอง และดาด้า ชั้น ม.๑/๓ ที่เลือกศึกษาหัวข้อ “แหล่งวัตถุดิบอาหาร” โดยศึกษาเปรียบเทียบประเภทสินค้า ราคา และความสะอาดของตลาดแต่ละแห่งในกรุงเทพฯ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด อตก. ตลาดคลองเตย ตลาดวงเวียนใหญ่ ตลาดวัดยายร่ม และกาดในโรงเรียนรุ่งอรุณ

นอกจากจะได้ข้อมูลความรู้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ นักเรียนกลุ่มนี้ยังได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การตั้งคำถามจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด มีทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเองได้ดี รู้จักศึกษาข้อมูลการเดินทางมาอย่างละเอียด ทั้งสายรถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อไม่แน่ใจก็รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสอบถามเส้นทางจากกระเป๋ารถเมล์ วินมอเตอร์ไซค์ และร้านค้าริมทาง ซึ่งเป็นทักษะการเอาชีวิตรอดที่สำคัญ