วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓: ครูสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล


นักเรียนกลุ่มนี้เพิ่งเลื่อนจากชั้น ม.๒ ขึ้นมาชั้น ม.๓ ครูเรวัตรจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้เดิม วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน และดูว่านักเรียนสามารถนำความรู้เดิมมาต่อยอดใช้ได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างรูปทรงสามมิติและคำนวณหาพื้นที่ผิวของรูปทรงสามมิติ ซึ่งจะต้องใช้ชุดความรู้เดิมเรื่องการคำนวณหาพื้นที่รูปทรงสองมิติ และทฤษฎีปิทากอรัสที่เรียนในชั้น ม.๒ มาประยุกต์ใช้