การศึกษาแนวพุทธ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ”

               page 2

              ครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับเกียรติให้ร่วมอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ” ร่วมกับ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายสุทธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จ้อง

คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมด้วยสภายุวพุธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโรงเรียนวิถีพุทธที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของตนที่ผ่านมา
ครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ได้อภิปรายเรื่องการใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จำนวน ๒๗ โรงเรียน โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจน บูรณาการไตรสิกขา จัดทำมาตรฐานและมีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกันเพื่อพัฒนาต่อยอดไปถึงปัญญา

ทั้งนี้จากการประชุมครั้งนี้ นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนาฯ ได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมพลังเครือข่ายวิถีพุทธจากโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเยาวชนด้วยแนวทางพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้ง ๒๗ โรงเรียน ที่เป็นเสมือนเพชรแท้ ๒๗ เม็ดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างต่อเนื่องตลอดมา และยังกล่าวว่ายินดีที่จะสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธเป็น “ทางรอด”ในการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป