บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ครูผู้ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

12493748_1669420116632403_4756364652805679979_oเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ นำพวงมาลัยกราบน้อมจิตคารวะ พร้อมกล่าวคำบูชาครูเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อ “ครูผู้ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู” รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และน้อมรับพรและคำสอนของท่านต่อคณะครูในเรื่องการตั้งจิตอธิษฐานบารมี ที่ท่านนำมาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากร่วมชมภาพยนตร์ส่งเสริมสังคม “เชิดชูพระคุณครู” ที่บอกเล่าเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ คุณครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนวรรณวิทย์

อาจารย์ประภาภัทรได้ชักชวนให้ครูบำเพ็ญเพียรสั่งสมบารมี อธิษฐานบารมี ด้วยจิตที่เป็นกุศล เพื่อให้เกิดปัญญา ค้นหาคุณค่าของตนให้เจอ และบรรลุเป้าหมายของครูแต่ละคนในการที่จะเป็นครูที่สามารถพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

ในวันครู อาจารย์ประภาภัทรก็ได้ฝากให้ครูทุกคนได้ไประลึก ค้นหาในจิตใจตนเองให้เจอคุณค่า ให้ตั้งจิตใจให้แน่วแน่ในความเป็นครูของเรา ให้เป็นครูที่เต็มสมบูรณ์ เพื่อให้มีครูที่ดีเหมือนครูรุจีสมรมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายท่านอาจารย์ได้อวยพรคณะครู ขอให้มีบารมีเต็มสมบูรณ์ ใช้สติปัญญาค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง สร้างกุศลให้ตนเป็นครูที่สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และให้ประสบความสำเร็จในความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ทุกคน