ผลงานนักเรียน,  ภาคสนาม,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ร่วมฟื้นฟู-สืบสานวิถีปกาเกอะญอ

ผลงานสารคดีของนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ บอกเล่าบรรยากาศงาน “เอาะบือหนี่ซอโข่ เซอถ่อเก โถ่บีฆก่า งานบุญข้าวใหม่ พิธีส่งนกขวัญข้าว” ของชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญคือ การเตรียมประกาศให้บ้านสบลานเป็นเขตวัฒนธรรม โดยนักเรียนกลุ่มนี้ร่วมเป็นตัวแทนชาวบ้านบอกเล่าถึงคุณค่าและภูมิปัญญาของชุมชนที่ควรค่าแก่การประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ จากการที่พวกเขาลงพื้นที่เรียนรู้และเก็บข้อมูลที่ชุมชนแห่งนี้ใน ๒ ภาคเรียนที่ผ่านมา แล้วจัดทำเป็นร่างรายงาน HIA (Health Impact Assessment) “ปกาเกอะญอ ฉันคือคน” ที่บอกเล่าถึงคุณค่าของชุมชนปกาเกอะญอผ่านภูมิปัญญาในการดูแลรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
…..
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน “การศึกษาภูมิปัญญาบนฐานการพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน้ำของชุมชนปกาเกอะญอ” กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘