บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์-ฟินแลนด์ จับมือพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ธีรกุล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ประสานและนำคณะเยี่ยมชมจากประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วย Mr. TAVIO, Ville Tapani สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพไทย-ฟินแลนด์  Mr. Juha Ritvala นักธุรกิจและที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพไทย-ฟินแลนด์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามชาวไทยและฟินแลนด์ เยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมี รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล คุณครูสกุณี บุญญะบัญชา ครูใหญ่ฝ่ายประถม คุณครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม และคุณแครอล เบลตัน ศรีศุภผล หัวหน้าหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับและบอกเล่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ

ในวันนั้นเป็นช่วงที่ข้าวในแปลงนาของนักเรียนชั้น ป.๕ กำลังออกรวง คณะเยี่ยมชมจึงมีโอกาสชมนักเรียนและคุณครูชั้นครูช่วยกันกางตาข่ายคลุมนาข้าวเพื่อป้องกันนก โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้น ป.๕ มาช่วยกันบอกเล่าการเรียนรู้โครงงานข้าวไทย วิถีไท ให้คณะเยี่ยมชมฟัง ซึ่งเป็นโครงงานที่สะท้อนถึงการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้กับสาระวิชาที่นำพานักเรียนเข้าถึงคุณค่าของสิ่งที่เรียน

นอกจากนี้ทางคณะยังได้เยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของอนุบาลที่จัดมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน และจัดศูนย์การเรียนรู้ที่โถงหน้าห้องเรียน เพื่อเอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น Self-directed Learner ขณะที่ในระดับมัธยมได้เยี่ยมชมโครงงานบำบัดน้ำ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global Warming Center และวิถีชีวิตของนักเรียนมัธยม ซึ่งคณะเยี่ยมชมจากฟินแลนด์ให้ความสนใจซักถาม และแสดงความเห็นว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณนั้นคล้ายคลึงกับของฟินแลนด์

นอกจากเยี่ยมชมการเรียนการสอนของรุ่งอรุณแล้ว การพบปะกันในครั้งนี้ทางคณะผู้เยี่ยมชมและผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณยังได้ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ในฐานะที่ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งจากการหารือในเบื้องต้น โดยการประสานงานของอาจารย์ธีรกุล Mr. Ville และ Mr. Juha Ritvala จะมีความร่วมมือทางการศึกษาในลักษณะ “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” ระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณกับโรงเรียน Vihti Municipality’s School ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Vihti ประเทศฟินแลนด์ โดยอาจจะจัดค่ายฤดูร้อนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนแบบโฮมสเตย์ การหารือระหว่างครูและการเชื่อมโยงห้องเรียนผ่าน digital technology ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีและสภาบริหารของเมือง Vihti เรียบร้อยแล้ว

ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองฝ่าย เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูไปฝึกงาน ซึ่งได้มีโครงการนำร่องไปแล้วในภาคเรียนที่ผ่านมา ที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์จากฟินแลนด์มาฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ ของรุ่งอรุณเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ และจะมีโครงการพัฒนาครูอื่นๆ ตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น การจัดเวิร์กชอประหว่างครูของทั้งสองโรงเรียน การประสานงานให้คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณไปดูงานโรงเรียนนานาชาติฟินแลนด์ที่จอมเทียน  ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียน Vihti ก็ได้แสดงความประสงค์จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณในปีหน้า ซึ่งจะมีการติดต่อประสานระหว่างสองโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือต่อไป