ครูผู้หล่อหลอมชีวิต – วันไหว้ครู ๒๕๖๑

I ค รู ผู้ ห ล่ อ ห ล อ ม ชี วิ ต I
วันไหว้ครู โรงเรียนรุ่งอรุณ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Comments are closed.