บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รศ.ประภาภัทร นิยม รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

“บุคลากรของเรามีวิถีชีวิตที่เรียกว่าชีวิตแห่งการเรียนรู้
ท่านทั้งหลายทำงานหนัก แต่เป็นการทำงานหนักด้วยฉันทะ
รางวัลนี้ส่วนหนึ่งขอมอบให้กับการทำงานหนักของทุกๆ ท่าน
รวมถึงผู้ปกครองด้วย ที่ได้สร้างพื้นฐานของครอบครัวที่มีศรัทธาในพุทธธรรม
ทุกท่านเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นผลในวันนี้”

– รศ.ประภาภัทร นิยม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ รับรางวัล “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๑” จาก ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) รางวัลนี้เป็นรางวัลส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน

รศ.ประภาภัทร นิยม รับมอบรางวัลจาก ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์

สถาปนิกของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่
ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวแสดงความยินดีในการรับรางวัลครั้งนี้ว่า อาจารย์ประภาภัทรได้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะทำได้ แต่ด้วยความเป็นสถาปนิกที่มีความคิดที่จะสร้างบ้านเรือน ให้อยู่สงบและเย็นสบาย ประสมกับความคิดที่อยากจะสร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับบ้านเมือง “ท่านจึงเป็นสถาปนิกทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศเรา” หลายคนฝันว่าอยากจะทำนั่นทำนี่ แต่ทำไม่ได้ด้วยขีดจำกัด ด้วยกรอบ ด้วยระบบ ออกนอกกรอบไม่ได้ ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่อยู่นอกกรอบและตั้งใจจะทำ แล้วทำให้ได้ ท่านได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมเด็ก ครู และผู้ปกครอง ให้เป็นผู้มีความงดงามทางกาย วาจา ใจ ผสมกับความรู้ที่จะไปสู่อาชีพในอนาคต ขณะเดียวกันนั้นท่านได้นำธรรมชาติเข้ามาเต็มที่เลย พอเข้ามาในนี้จะเห็นธรรมชาติที่งดงาม เห็นความผูกพันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน ต่างเอื้อซึ่งกันและกัน ผมคิดว่า Unspoken teacher มีคุณค่าอย่างมากต่อการเรียนการสอนทางด้านความงามทางกาย วาจา ใจ

“ผมชื่นชมในความเป็นนักบุกเบิก เป็นบุคคลตัวอย่างในวงการศึกษา เป็นผู้หนึ่งที่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่า โรงเรียนวิถีพุทธมีคุณค่าอย่างไร

บทกวี “การศึกษา” ประพันธ์โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติ รศประภาภัทร นิยม ในโอกาสได้รับรางวัลในครั้งนี้
รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจจกุล กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมแสดงความยินดี

รางวัลของทุกคน ผู้ร่วมสร้างการศึกษาตามแนวพุทธธรรม
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังรับรางวัลว่า รู้สึกได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต ที่มูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพให้ในวันนี้ แต่ไม่อาจจะรับรางวัลไว้ได้คนเดียว เพราะเบื้องหลังการเติบโตในเส้นทางการทำงานการศึกษา ได้เดินตามรอยปรีชาญาณของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โดยเฉพาะในตำรา “พุทธธรรม” ที่ท่านได้เปิดมุมมองที่เป็นความคิดเชิงอุดมคติไว้สูงมากว่า ชีวิตมนุษย์นั่นแหละคือการศึกษา เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมิใช่เพียงระบบที่ถูกจัดไว้ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่อยู่ในชีวิตเรา แม้แต่ในกิจวัตรประจำวันก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรียนรู้จึงอยู่ในทุกเวลาทุกนาที และชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่นี่ เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาจารย์ที่ทำงานหนักด้วยฉันทะ และผู้ปกครองที่ได้สร้างพื้นฐานของครอบครัวที่มีศรัทธาในพุทธธรรม รางวัลจึงนี้เป็นรางวัลของทุกท่านเหล่านั้นด้วย ในนามของตัวแทนของผู้รับรางวัล ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิฯ และจะสืบสานสิ่งนี้ไปยังทุกคนให้ได้ตระหนักว่า แนวทางของการดำเนินชีวิตก็ดี แนวทางของการเรียนรู้ก็ดี เรามาถูกทางแล้ว และเด็กๆ ของเราจะเป็นผู้สืบสานแนวทางนี้ต่อไปในอนาคต (อ่านฉบับเต็มได้ที่ “รุ่งอรุณทางการศึกษา” การศึกษาที่เดินตามหลักพุทธธรรม)

ครอบครัวร่วมแสดงความยินดี

ที่มาของรางวัลอันทรงเกียรติ
รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๓๗ ท่านเจ้าคุณธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ท่านกรุณามอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ภายใต้ชื่อเดิม

อาจารย์บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผอ.โรงเรียนทอสี ผู้ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมแสดงความยินดี

การพิจารณารางวัล
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้จัดให้มีรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อมอบรางวัล ปีละ ๑ รางวัล โดยคำนึงถึงคุณค่าความดีงามที่บุคคลนั้นๆ ได้ปฏิบัติภารกิจและดำเนินวิถีชีวิตปกติ และมีผลงานเพื่อการเกิดและการสร้างสันติภาพต่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยหวังจะให้รางวัลแก่ท่านเหล่านั้น เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่าง ให้คนทั้งหลายได้รู้ ได้เห็น ได้ดำเนินตาม และขยายผลไปอย่างกว้างขวาง และอาจกล่าวได้ว่า ท่านผู้นั้นเป็นต้นแบบ เป็นครูที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งของสังคม บนเส้นทางของ “มรรค” ในการให้การศึกษาที่จะนำไปสู่สันติภาพ

ครูของครู รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๑
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณและอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับการพิจารณาเชิดชูเกียรติเป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว จากการเป็นผู้มีผลงานด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นบุคคลที่ทุ่มเท มุ่งมั่น มีคุณูปการอันยิ่งยวดในการพัฒนาวงการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธธรรม ตลอดระยะเวลากว่า ๒๑ ปี ผ่านการงานอันเป็นที่ประจักษ์ เช่น การก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง