ชุมชนกัลยาณมิตร,  บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เจริญภาวนา อาจาริยบูชาแด่ รศ.ประภาภัทร นิยม

ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมสวมมนต์และเจริญภาวนาเพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ณ โถงรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ  เนื่องในโอกาส รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

หลังจากการปฏิบัติเจริญภาวนา คุณครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข และคุณครูสกุณี บุญญะบัญชา ได้นำทุกคนกราบแสดงมุทิตาจิตแก่รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ครูผู้เป็นที่พึ่งทางสติปัญญาให้แก่พวกเราชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์เสมอมา

ท่านอาจารย์ประภาภัทร ได้กล่าวอนุโมทนากับทุกคนที่มาร่วมเจริญภาวนาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า ที่จะย้อนกลับคืนสู่จิตใจของทุกคน ให้บังเกิดความร่มเย็น ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท อยู่อย่างสุขมากกว่าทุกข์ และอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ

“เราอยู่กันด้วยวัฒนธรรมที่สอดคล้องต้องกัน คือมีวิถีพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน เรารู้สึกอบอุ่น เราอยู่กันอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา อยู่กันอย่างเรียกว่า ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง จนกระทั่งมีคนถามอาจารย์อยู่เสมอว่า นักเรียนที่อยู่ในวัฒนธรรมหล่อหลอมแบบนี้ ถ้าออกไปอยู่ในสังคมจะอยู่รอดไหม ท่านจะตอบว่าอย่างไร รอดไหม รอดนะ เพราะสิ่งที่เราเป็นอยู่ดูเหมือนเป็นความอ่อนโยน แต่ก็มีความเข้มแข็งมาก สิ่งที่เราเป็นมาและเป็นไปอย่างนี้ ทำได้ยากมาก ถ้าไม่ใช่คนที่เข้มแข็ง ไม่ใช่จิตใจที่เข็มแข็งจริงๆ ทำไม่ได้ แล้วก็จะหลุดไปกับกระแสโลก  แต่แท้จริงแล้วการฝึกอย่างนี้เราฝึกคนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ในหมู่ในคณะที่พร้อมเพรียงกัน แล้วจะได้พลังซึ่งกันและกัน”

ในโอกาสนี้ เหล่า “ลูกศิษย์” ชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “คำครู จุดไฟในหัวใจศิษย์” จัดแสดงถ้อยคำของศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ที่กล่าวในโอกาสต่างๆ อันเป็นถ้อยคำครูที่ชี้ทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา  ในการทำหน้าที่ของ “ครู” ผู้จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไป

นิทรรศการ “คำครู จุดไฟในหัวใจศิษย์”