รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณในนามผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษาและพนักงาน โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุภาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี  

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี อีกทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรชาวไทย  ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ปกอภิบาลรักษา  ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชา  สถาพรตราบกาลนาน”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสวดมนต์และเจริญสติภาวนาแบบเคลื่อนไหวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงยิมไม้ไผ่ โรงเรียนรุ่งอรุณ