ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ตามที่โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้โรงเรียนกำหนดให้มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ เรือนรับอรุณ

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต มาร่วมบุญร่วมกันในวันและเวลาดังกล่าว

นักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๕ กิโลกรัม สามารถบริจาคโลหิตได้โดยมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งสามารถขอแบบฟอร์มได้จากครูประจำชั้น