รอบรั้วรุ่งอรุณ

พิธีถวายเทียนไปอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๒

“ศีลไม่ใช่เพียงแค่คำท่อง ศีลเป็นสมบัติพื้นฐาน ถ้าหากไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน สมบัติใดๆ ต่อไปข้างหน้าก็มียาก” – พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ และกลุ่มผู้ปกครองชมรมพุทธทายาทโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดไทยในประเทศอินเดียจำนวน ๑๓ วัด เนื่องในโอวาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พม.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (พระครูสมพงศ์) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูรังสิต  วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ และพระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ

ท่านพระธรรมโพธิวงศ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาแก่ผู้มาร่วมงาน ใจความตอนหนึ่งว่า

“ศีลไม่ใช่เพียงแค่คำท่อง ศีลเป็นสมบัติพื้นฐาน ถ้าหากไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน สมบัติใดๆ ต่อไปข้างหน้าก็มียาก วันนี้เรามีมนุษย์ตัวน้อยๆ มาอาราธนาศีล โดยมีมนุษย์แม่ มนุษย์ยาย มนุษย์อาจารย์ มนุษย์คุณครู มาให้แบบอย่างทางเดินแก่ลูกๆ ซึ่งจะเติบใหญ่ต่อไปข้างหน้า การที่อาราธนาศีล รับศีล จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา บุคคลที่จะรับศีลได้ต้องเป็นบุคคลสำคัญ สำคัญคือเห็นความสำคัญของศีล คุณแม่คุณพ่อทั้งหลาย คุณยาย ท่านผู้บริหาร นักเรียนรุ่งอรุณ เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงนำศีลมาเป็นเครื่องปลูกฝัง ให้ความสำคัญกับงานถวายเทียน”

 

“เราตั้งใจจะนำเทียนของท่านที่ถวายนี้ไปอินเดีย นำไปถวายพระพุทธเจ้า แล้วไม่ใช่ให้ใครนำเทียนไปก็ได้ แต่เราอาศัยพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่อินเดีย เป็นผู้ถือเทียนไป นำเทียนไป การที่พระท่านมานำเทียนไป ไม่ใช่ท่านอยากได้เทียน แต่พระท่านอยากเสริมความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณ อันเป็นเรือนเพาะชำให้ลูกหลานของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม”

“โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นต้นแบบในการให้การศึกษา ต้นพุทธที่งดงามเต็มรูปแบบ ในการสร้างบุคคลสำคัญที่ควรสร้าง เด็กๆ คือคนสำคัญ โรงเรียนรุ่งอรุณสร้างเด็ก ไม่ได้สร้างให้เป็นแนวเดียว สร้างเด็กให้มีความหลากหลาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่น คือความดีและความฉลาด บนฐานความสามารถในคุณธรรมเป็นพื้นฐาน และให้เด็กอยู่กับธรรมชาติได้ ที่สำคัญที่สุดคือ เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นต้องนำความรัก นำการเรียนรู้เป็นความรักกลับไปสู่ครอบครัว”

ทั้งนี้ ประธานสงฆ์จะนำเทียนที่ได้รับถวายไปยังประเทศอินเดียและเนปาลด้วยตนเอง พร้อมด้วยปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ซึ่งจะนำไปสมทบกองผ้าป่าวัดไทยในอินเดีย-เนปาล เพื่อซ่อมบำรุงเสนาสนะและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป โดยมียอดปัจจัยทำบุญจำนวน ๙๗, ๐๒๑.๒๕ บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้