การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

“กินเปลือง ไม่ใช่กินเป็น
กินอย่างมีปัญญา เรียกว่ากินเป็น
…ต้องให้ได้คุณค่าที่แท้จริงเป็นฐานไว้ก่อน
…อย่าให้เบียดเบียนตน
…อย่าให้เบียดเบียนผู้อื่น
…อย่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ไม่ใช่ว่ากินก็เปลือง ขยะก็เขรอะ”
– สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ ปยุตฺโต)
หนังสือ “การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น ฉบับ ๒ พากย์”

โรงเรียนรุ่งอรุณออกแบบตารางกิจกรรมและการงานแต่ละวันของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอในวิถีกิจวัตร (Life Skills Learning through Daily Routine) เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข ฝึกตน บ่มเพาะใจ เพิ่มพูนทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หนึ่งในกิจวัตรที่สำคัญสำหรับนักเรียนรุ่งอรุณคือ กิจวัตรการกิน

นักเรียนรุ่งอรุณทำอาหารกลางวันรับประทานเอง เป็นแบบฝึกทักษะชีวิตเพื่อเติบโตไปเป็นคนที่พึ่งพาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองในชีวิตประจำวันได้ เพราะการทำอาหารกินเองได้นั้นเป็นทักษะขั้นพื้นฐานอันจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องทำได้

ระดับอนุบาล
ฝึกทักษะการล้าง หยิบ ส่ง ปอก หั่น แบบง่ายๆ
รู้จักใช้อุปกรณ์ครัว วัตถุดิบที่นำมาใช้
รู้วิธีปรุงอาหารแบบง่ายๆ
เป็นลูกมือคอยช่วยคุณครู คล้ายช่วยงานแม่ที่บ้าน

ระดับประถมศึกษา
เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน
ช่วยกันคิดรายการอาหาร
รู้จักเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ มีประโยชน์
ใช้อุปกรณ์ครัวด้วยความระมัดระวัง
เรียนรู้หัวใจของการบริการ
เตรียมและตักอาหารให้เพื่อนอย่างพอเหมาะพอดี

ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเป็นรายสัปดาห์
ครูและนักเรียนช่วยกันบริหารจัดการกันภายในห้อง
เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นลำดับขั้นตอนภายในเวลาอันจำกัด
เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากินใช้มีที่มาที่ไปอย่างไร เราเบียดเบียนใครอยู่หรือไม่
เป็นวิถีการบริโภคที่พอเพียง ไม่เป็นขยะหรือเป็นภาระส่งผลกระทบกับโลกใบนี้เพิ่มขึ้น