การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม

การเข้าแถวรวมยามเช้า พื้นที่เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น

ทำไมต้องเข้าแถว?
คำถามคาใจของใครหลายคน

ในทุกๆ เช้าวันจันทร์ของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้กลับมาเข้าแถวรวมด้วยความพร้อมเพรียงกันอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิด ๑๙ คลี่คลายลง พื้นที่บริเวณลานอิฐและใต้ต้นจามจุรีจึงเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตน และเป็นพื้นที่ในการสร้างระเบียบวินัยในการจัดระเบียบแถวที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เมื่อร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติเสร็จแล้ว จากนั้นเป็นกิจกรรม “เบิกฟ้าหน้าเสาธง” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน โดยเป็นเวทีแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความเป็นผู้นำแถวอย่างเป็นธรรมชาติ  นักเรียนจะได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมานำแถวเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้นำแถวและผู้เบิกฟ้าหน้าเสาธงจะต้องเตรียมเรื่องราวที่จะมาพูดให้เหมาะสมกับเวลา และฝึกซ้อมตนเองให้เกิดความมั่นใจเพื่อมาปรากฏตัวในท่ามกลางสายตาของคนหมู่มาก พูดจาฉะฉานและชัดเจน ขณะที่คนฟังจะได้ฝึกการจัดการตนเองในการเข้าแถว ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่  ฝึกการฟังด้วยใจที่คิดใคร่ครวญจนเกิดปัญญา และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในเช้าวันใหม่ด้วยความเบิกบาน

การกลับมาเข้าแถวรวมกันอย่างพร้อมเพรียงในยามเช้า จึงเป็นมากกว่าการเข้าแถว เพราะเป็นโอกาสแห่งการฝึกฝนวินัยในตนเองและเป็นพื้นที่ท้าทายศักยภาพที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเอง ทั้งผู้นำแถว ผู้เบิกฟ้าหน้าเสาธงและผู้ฟังแต่ละคน