การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ “ธรรมชาติปฐมวัย”

พ่อแม่คือกัลยาณมิตรและครูคู่แรกของลูก ผู้ซึ่งคอยทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการและหล่อหลอมธรรมชาติการเรียนรู้ของลูกอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ จึงได้จัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ภายใต้ชื่อโครงการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ๑ เพื่อให้บ้านและโรงเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้ของลูก เป็นพื้นที่ในการร่วมมือกันออกแบบกิจวัตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน สร้างวิถีชุมชนที่อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน

ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ธรรมชาติปฐมวัย” ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกอนุบาล ๑ ที่จะมาโรงเรียนในปีการศึกษาหน้านี้ ได้มาพบปะคุณครู เพื่อนๆ นักเรียน และเพื่อนๆ ผู้ปกครองด้วยกัน ในครั้งแรกนี้คุณครูชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมร่วมกับลูก เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของลูก เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ที่จะเปิดพื้นที่ให้ลูกได้เรียนรู้มากขึ้น ‘ลด ละ’ การเป็นผู้ให้คำตอบอย่างเบ็ดเสร็จ สร้างเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ (ครูต้อย) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่รุ่งอรุณ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงการเรียนรู้ในวัยอนุบาลที่ต้องพัฒนาสุขภาวะไปอย่างเป็นองค์รวมทั้ง กาย ใจ สังคม ปัญญา ผ่านการทำกิจวัตรที่จะนำไปสูู่การเป็นผู้กินอยู่ดูฟังเป็น โดยมีคุณพ่อคุณแม่ ครู และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ

“บนวิถีธรรมดานี้คือการเรียนรู้ที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รู้และซึมซับไป เพราะสิ่งนี้จะติดเป็นอุปนิสัย และอนุบาลคือที่ที่ฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัย เพราะตอนมัธยมเขาต้องทำโครงงานที่ใหญ่กว่านี้มาก เขาต้องมีความอดทน ทำงานกับคนอื่นเป็น แสดงความคิดเป็น ฟังเป็น สะท้อนตัวเองเป็น ซึ่งเราก็ไม่ยอม อนุบาลเราก็ทำด้วย แต่เราทำแบบอนุบาล” ครูสุวรรณากล่าวกับคุณพ่อคุณแม่

จากนั้นเป็นกิจกรรมชวนคุณพ่อคุณแม่จัดปรับความสัมพันธ์เป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับลูก ทำความคุ้นเคยกับวิถีกิจวัตรที่โรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และครู เริ่มตั้งแต่การเล่นอิสระในห้องเรียน กิจกรรมวงกลมรับอรุณทักทาย ทำความรู้จักเพื่อนและครู รับประทานอาหารว่าง เล่นฐานกิจกรรมในห้องเรียน เดินทรงตัว กระโดดขาคู่ มุด ลอด คลาน แล้าชวนกันไปเล่นอิสระนอกห้องเรียน ก่อนกลับเข้าห้องเรียนนั่งล้อมวงฟังนิทานตั้งโต๊ะ และปิดท้ายวันด้วยกิจกรรมวงกลมอำลา บอกลาครูและเพื่อนๆ

การเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับลูก ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นศักยภาพและธรรมชาติของลูกตามความจริง เช่น ลูกสามารถดูแลตนเองได้ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ สื่อสารกับเพื่อน แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง หยุดนิ่งรอดูเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชิน แล้วค่อยๆ ปรับกายปรับใจเข้าหาสภาพแวดล้อมรอบตัว สิ่งเหล่านี้ทำให้พ่อแม่เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการเรียนรู้ของตัวเองและลูก นำไปสู่การจัดปรับความสัมพันธ์และท่าทีของตนเองที่มีต่อลูก เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้ลูกมากขึ้น ร่วมกับครูในการสร้างลูกให้เป็นนักเรียนรู้ตัวน้อย ผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตอิสระไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดของตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มีความอดทน สู้สิ่งยาก รู้จักปรับตัว เรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง และมีความสุขเบิกบานในการเรียนรู้

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนพ่อแม่ครั้งถัดไป ครั้งที่ ๒ “ศิลปะกับการเรียนรู้” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖