IMG 8846
รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีมหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

พิธีมหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันจัดพิธีมหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูแด่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมทั้งรับพรจากท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระมหาสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย

พระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เมตตาให้พรแก่ผู้ร่วมในพิธี โดยมีสาระสำคัญดังนี้

    “ขอให้ฝึกปฏิบัติ เจริญสติ สร้างความรู้สึกตัว หลักคือ กายกระทบ ใจรับรู้ กายไหว ใจรับรู้ สิ่งนี้เป็นอริยทรัพย์ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ ขอให้เราทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมร่วมกันในชาตินี้”

ศ.ระพี สาคริก นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เมตตาให้พรใจความว่า

    “โลกของเรามี ๒ โลก คือโลกภายนอก และโลกภายใน โลกภายนอกนั้นมองเห็นด้วยตา แต่โลกภายในต้องใช้ปัญญามอง…การทำงานหนักคือการเรียนรู้… ขอให้เราที่อยู่ร่วมกันหมั่นยิ้มให้กัน… การที่เรายกทุกคนไว้สูงเหนือเรา คือเราได้ทั้งนั้น”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.