ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

จดหมายจาก รศ.ประภาภัทร นิยม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ส ถ า บั น อ า ศ ร ม ศิ ล ป์ 

PortAr-Arsomsilp-11
อาคารเรียนและสำนักงานของสถาบันอาศรมศิลป์

เรียนผู้ปกครองและนักเรียน ม.๖ รุ่งอรุณ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ สถาบันอาศรมศิลป์เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้จบมัธยม ๖ เป็นรุ่นแรก โดยมีข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนของรุ่งอรุณก่อน เพราะเชื่อมั่นในความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของนักเรียนรุ่งอรุณ ว่าจะสามารถเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่วางไว้นั้น มีความพิเศษและแตกต่างทั้งในด้านสาระความรู้ที่ทันสมัย กระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติบนงานจริง ซึ่งเท่ากับเป็นการฝึกงานอาชีพและมีค่าตอบแทน พูดง่ายๆ ก็คือ นศ.เรียนไปทำงานไปด้วย นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดปริญญาโทหรือฝึกงานในสถาบันหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งทางอาศรมศิลป์ได้เริ่มทำความตกลงโครงการทุนศึกษาต่อ และทุนฝึกงานไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว

สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตนั้น มีข้อเสนอที่น่าสนใจและค่อนข้างชัดเจนดังนี้

  ๑. รับนักเรียนที่จบมัธยม ๖ ทั้งสายศิลป์และวิทย์ โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบัน
  ๒. สถาบันจะให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าเรียนในปีแรกนี้ จำนวน ๑๕ ทุน โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียน ๑ ปีการศึกษา ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ๓. หากนักศึกษามีผลการเรียนดี ความประพฤติดี จะพิจารณาให้ทุนในแต่ละปีต่อๆ ไป
  ๔. เมื่อนักศึกษาขึ้นปีที่ ๒ ร่วมฝึกงานในสตูดิโอ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอาจจะเก็บสะสมไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปศึกษาภาคสนามยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
  ๕. เมื่อนักศึกษาจบชั้นปีที่ ๔ หากมีความสามารถดีและภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสรับทุนศึกษาต่อที่สถาบัน AHO ประเทศนอร์เวย์ หรือ RMIT ประเทศออสเตรเลีย ในระดับปริญญาโทอีก ๒ ปี ซึ่งเป็น School of design ที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของทั้งในยุโรปและในโลก
  ๖. หลักสูตรสถาปัตยกรรมของอาศรมศิลป์นั้น จะปูพื้นฐานความเป็นนักออกแบบแทบทุกมิติ ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานได้ทุกขนาดตั้งแต่ชิ้นงานเล็กๆจนถึงงานขนาดใหญ่ และมีสายตา มีมุมมองเห็นถึงบริบทที่รองรับงานนั้นๆ รวมไปถึงมีความสามารถออกแบบสื่อ ผลิตสื่อที่จะช่วยให้การนำเสนองานนั้นๆ ให้ปรากฏขึ้นอย่างมีพลังด้วย
  ๗. ทีมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และนำการเรียนรู้นั้น เป็นผู้ที่ผ่านการทำงานสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ มีประสบการณ์ทั้งการเป็นมืออาชีพและการเป็นผู้สอนที่ให้พื้นที่ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้โดดเด่นออกมาได้ จึงพร้อมที่จะจัดทั้งการเรียนการสอนและจัดการโครงการออกแบบไปในเวลาเดียวกัน
  ๘. ด้วยการที่สถาบันเป็นทั้งผู้ประกอบธุรกิจ มีบริษัทอาศรมสถาปนิก บริษัทบ้านเดียวกัน บริษัทร่วมทุนรักษ์ดี และเป็นผู้จัดการศึกษาแนวใหม่ของระดับอุดมศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจาก สมศ.ในระดับดีเยี่ยม มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียง เช่น อาคารรัฐสภาใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) Green Campus ของมหาวิทยาลัยมหิดล Green Building ของ สสส. ศูนย์การเรียนรู้ (๓ จังหวัดภาคใต้) ยะลา ฯลฯ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละชิ้นงานนั้นๆ อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเสมอ อาศรมศิลป์จึงมีความพร้อมที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ให้เป็น การสร้างนักออกแบบมืออาชีพที่มีมาตรฐานความรู้ที่แท้จริง มิใช่เพียงการจินตนาการแต่อย่างเดียว งานของอาศรมศิลป์จึงสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ และสุขภาวะของพื้นที่ ด้านการใช้สอย ด้านสุนทรียภาพ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นนั้น หากผู้ปกครองและนักเรียนรุ่งอรุณคนใดมีความสนใจโปรดรีบแจ้งความจำนงนัดหมายเพื่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร.๐๒๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๑๐, ๐๘๓-๐๖๘๒๗๑๒, ๐๘๖-๓๔๐๒๙๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นทางสถาบันจะเปิดรับทั่วไป

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.