ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

งานตลาดนัดบุญกฐินของชุมชนรุ่งอรุณ

บรรยากาศงาน “ตลาดนัดรวมใจช็อปบุญใหญ่” เพื่อทอดกฐินสามัคคีสร้างเสนาสนะ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน วัดป่าสุข และวัดกลางวังเย็น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริเวณโถงโรงช้าง โรงเรียนรุ่งอรุณ นับเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นพลังความสมัครสมานสามัคคีของชาวชุมชนรุ่งอรุณ ทั้งคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันออกร้านและจัดกิจกรรมบุญในครั้งนี้ โดยมียอดบุญกฐินจากงานดังกล่าวจำนวน ๕๑๗,๘๓๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาท) อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
Katin571024