ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“โอมื่อโชเปอ: อยู่ดีมีสุข” รายงาน HIA ชุมชนโดย นร.ชั้น ม.๕

“โอมื่อโชเปอ: อยู่ดีมีสุข” รายงานเอชไอเอชุมชน (HIA; Health Impact Assessment)
ผลงานของนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณ จากการลงพื้นที่เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนต้นน้ำ ณ ชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)
HIA-FB