ชุมชนกัลยาณมิตร,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร

“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร

วิดีโอการ์ตูนน่ารักๆ ที่มี “เจ้านวล” สมาชิกขวัญใจชาวชุมชนรุ่งอรุณ มาบอกเล่าถึงกฎระเบียบต่างๆ ในการขับรถและจอดรถภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสรรค์ชุมชนขอ­งเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่… ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนกัลยาณมิตร

วิดีโอชิ้นนี้เป็นผลงานจากความตั้งใจของกล­ุ่มผู้ปกครองรุ่งอรุณ ที่อาสามาร่วมดูแลชุมชนเล็กๆ ของเรา ผ่านสื่อรณรงค์สร้างสรรค์ที่บอกกล่าวกันฉั­นกัลยาณมิตร ด้วยหวังว่า “เจ้านวล” จะทำให้สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณเข้าใจและปฏิบั­ติตามกฎระเบียบในการขับรถ-จอดรถในโรงเรียน และใช้รถใช้ถนนอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

“ผมยังมีความเชื่อมั่นเสมอว่า สมาชิกชุมชนรุ่งอรุณยังคงความน่ารัก อบอุ่น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน… เรามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยกันรักษา สืบสาน “วิถีรุ่งอรุณ” ให้คงอยู่กับเรา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ตลอดไป” พ่อหมี หนึ่งในผู้ปกครองจิตอาสาที่อยู่เบื้องหลัง­วิดีโอน่ารักๆ ชิ้นนี้

โรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบคุณ “พ่อป๊อป พ่อโหน่ง พ่อหมี อาบุ๋ม ด.ช.มาดี ด.ญ.พอใจ” กัลยาณมิตรจิตอาสาที่มาร่วมดูแลชุมชนของเร­า…ชุมชนรุ่งอรุณ