รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ครูคณิตศาสตร์รุ่งอรุณร่วมเรียนรู้ใน 12th ASEF classnet conference ประเทศบัลแกเรีย

วันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครูรณรงค์ ขันแข็ง (ครูหนึ่ง) และครูกฤษฏิ์ บัวเผื่อน (ครูนัท) ครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในระดับมัธยมจำนวน ๗๐ คน จาก ๓๓ ประเทศทั้งจากยุโรปและเอเชีย ในการประชุม 12th ASEF classnet conference: Coding for Education ณ เมืองโซเฟีย (Sofia) ประเทศบัลแกเรีย จัดโดย Asian Europe Foundation

จากการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ครูหนึ่งและครูนัทพบว่า การจัดการเรียนรู้ในประเทศต่างๆ มีแนวโน้มเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น โดยมีสื่อ ICT เข้ามามีบทบาทกับการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น

  • มีการใช้ Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริงในการติดต่อสื่อสาร สั่งงาน และส่งงานผ่านระบบออนไลน์
  • การใช้ free application ในการเรียน หรือการสร้างสื่อการเรียนรู้
  • การใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ MOOCs หรือ Massive Open Online Course
  • การใช้ Software Education ที่เน้นสอนเพื่อพัฒนา Computational Thinking การคิดเพื่อวางลำดับขั้นของการแก้ปัญหา พัฒนามากจากการทำงานของวิศวกรคอมพิวเตอร์ ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ทีมครูคณิตศาสตร์มัธยมของรุ่งอรุณมีการนำสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมเช่นกัน เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ในการสั่งงาน ส่งงาน และตรวจงานนักเรียน รวมทั้งใช้ในการส่งและแลกเปลี่ยนแผนการสอนระหว่างทีมครูคณิตศาสตร์ การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุณครูทั้งสองท่านจะนำมาบอกเล่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูรุ่งอรุณ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป