กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เกษตรกรชาวเมือง

plantingเมื่อวันที่ ๙- และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา นำทีมโดยคุณครูอัมพร มาที่โรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อสาธิตวิธีปลูกผักอินทรีย์ในทุกสภาพพื้นที่ เช่น มะนาวนอกฤดูที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ การทำซุ้มเพาะเห็ดอย่างประหยัดดิน/ปุ๋ย/น้ำ/เวลา ที่ดูแลรักษาง่ายและให้ผลดีทันตา เหมาะแก่คนเมืองที่จะได้บริโภคอาหารปลอดภัย

รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งนำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ มาร่วมเรียนรู้และลงมือปลูกด้วยตนเอง กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า

“ลองจินตนาการว่าหากทุกโรงเรียนทำเองได้ เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนคติจากผู้รอบริโภคมาเป็น “ผู้ผลิตเอง บริโภคเอง” พึ่งพาตนเองอย่างสมเหตุสมผล ทั้งครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง จะกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จริง สังคมไทยคงมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้”

ทั้งนี้ รศ.ประภาภัทร นิยม และคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ขอกราบขอบคุณอาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ที่กรุณาส่งนักเรียนมาเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมในครั้งนี้