กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงชั้น ๑ อาคารประภัสสร

รุ่งอรุณสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น

รุ่งอรุณสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น
หลังจบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“วันนี้พวกเราจะช่วยกันปลูกต้นไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะเรา แต่เป็นการเผื่อแผ่ยังประโยชน์ให้ผู้อื่น เฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำให้พวกเราเห็นเป็นแบบอย่าง และเป็นสิ่งจรรโลงใจให้พวกเรามีพลังเข้มแข็ง เพื่อจะยังประโยชน์ให้ประเทศชาติน่าอยู่ ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้าสืบไป” คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

“น้ำท่วมหรือจะสู้น้ำใจ” รุ่งอรุณรวมใจช่วยชาวใต้
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ชุมชนจิตอาสารุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ รวมแรงกาย แรงใจ ออกร้านจำหน่ายสินค้า-อาหาร-เครื่องดื่ม เปิดซุ้มกิจกรรม และซุ้มรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมียอดเงินรวม ๒๖๖,๗๓๐ บาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการซ่อม-สร้างที่อยู่อาศัยหลังจากน้ำลด โดยสถาบันอาศรมศิลป์จะใช้ความรู้ทางวิชาชีพเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงที่พักอาศัยหรืออาคารส่วนกลาง เช่น โรงเรียน ในพื้นที่บ้านของชาวชุมชนรุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ที่เป็นชาวใต้ทั้งคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ที่นักเรียนรุ่งอรุณเคยไปเรียนรู้ภาคสนาม อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

ซาบซึ้งในพลังน้ำใจของพวกเราทุกคน และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

“น้ำท่วมหรือจะสู้น้ำใจ” รุ่งอรุณรวมใจช่วยชาวใต้