วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใส

ชวนฟังมุมมองความคิดของนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณในประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมะกับวัยใส กฎหมายกับวัยรุ่น และภูมิปัญญาไทย ในรายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใส รายการที่เปิดเวทีชวนนักเรียนวัยมัธยมมาล้อมวงสนทนากันในหัวข้อต่างๆ ออกอากาศทางโทรทัศน์รัฐสภา

The Classroom ห้องเรียนวัยใส ตอน “เศรษฐกิจพอเพียง”

The Classroom ห้องเรียนวัยใส ตอน “ธรรมะกับวัยใส”

The Classroom ห้องเรียนวัยใส ตอน “กฎหมายกับวัยรุ่น”

The Classroom ห้องเรียนวัยใส ตอน “ภูมิปัญญาไทย”