วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนรุ่งอรุณ – ชุมชน(กิน)ผักปลอดภัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ…ชุมชนกินผักปลอดภัย
มีวิถีการบริโภคผักปลอดภัยอย่างเป็นองค์รวม
ทั้งในวิถีชีวิตและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ทุกชนในชุมชน
จากแปลงผักสู่ห้องเรียน เรียนรู้เรื่องผักหลากมิติ
จากโรงเรียนสู่บ้าน ขยายผลไปสู่สร้างวิถีการกินผักปลอดภัยทั้งชุมชน

:: โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน (โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก) โดยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)