พิธีบรรพชา “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ๒

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรน้อยและแม่ชีน้อย ในโครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๒ ณ อาคารประภัสสร โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.๒ – ป.๖ เข้าร่วมบวช จำนวน ๓๗ คน และคุณครูรัตนา วจนะศิริ ครูระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมบวชเป็นแม่ชี

โครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” เป็นโครงการบวชของโรงเรียนรุ่งอรุณที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของเหล่าสามเณรน้อยและแม่ชีน้อย ที่ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของบุพการีและผู้มีพระคุณ

โครงการบวชในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู และชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ต่างร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเหล่าสามเณรน้อย แม่ชี และแม่ชีน้อย เพราะการบวชไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ต้องสละความสบาย สละความเป็นเด็กที่จะได้ทำสิ่งต่างๆ ในวันหยุด ต้องจากพ่อแม่มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า มาใช้ชีวิตดูแลตนเองและฝึกตนกับพระอาจารย์ เป็นเวลากว่า ๑๐ วัน คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวในพิธีบรรพชาตอนหนึ่งว่า

“ชื่อโครงการนี้ได้ยินแล้วก็รู้สึกอิ่มใจ เป็นความรู้สึกปลื้มปีติที่เห็นลูกหลานของเราได้เปลี่ยนสถานะ แม้เพียงชั่วคราว แต่การเปลี่ยนสถานะนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เป็นการเปลี่ยนไปสู่สถานะที่จะต้องรู้จักกำกับกาย วาจา ใจ ซึ่งจะสั่งสมและบ่มเพาะจิตวิญญาณ บ่มเพาะวินัย ในชีวิตของเขา โดยเฉพาะการเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นพุทธบุตร พุทธธิดา เป็นนัยยะที่สำคัญมากๆ เราอาจจะถือได้ว่าการที่เราถ่ายทอดความศรัทธาในการสืบต่อคำสอนของพระพุทธองค์ลงไปสู่ลูกหลานของเรา ซึ่งเรารู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธองค์เป็นคำสอนที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนสุขสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้มอบให้ลูกหลานของเรา วันนี้ก็ขอร่วมความรู้สึกปลื้มปีตีนี้ไปกับครอบครัว และขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ”

หลังพิธีบรรพชา สามเณรน้อย แม่ชี และแม่ชีน้อย ได้ออกเดินทางไปจำพรรษาและเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ฝึกสติเรียนรู้กายใจ ตลอดจนปฏิบัติกิจพิธีกรรมต่างๆ ของสามเณรและแม่ชี ณ สวนธรรมธาราศัย อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๓ ธ.ค. ๖๑ โดยในช่วงเช้าวันที่ ๑๓ จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สวนธรรมธาราศัย จากนั้นจะออกเดินทางมาทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ รุ่งโรจน์ฟาร์ม จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วกลับมาจำวัด ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ และจะมีพิธีลาสิกขาในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

สรุปยอดปัจจัยจากการทำบุญโครงการ “สามเณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ครั้งที่ ๒
🔸ผ้าป่าแก่สวนธรรมธาราศัย ๗๖,๐๖๖ บาท
🔸กิจกรรมบริจาคทานเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ ๗๓,๐๙๐ บาท
🔸ไถ่ชีวิต โคกระบือ ๑๔๘,๒๔๐ บาท (ได้ ๕ ตัว)
🔸รวมบุญโครงการบวช ๑๔๐,๐๐๑ บาท

ขออำนาจอานิสงส์ของการทำบุญครั้งนี้เป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นิพพานสมบัติ บรรลุถึงสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ

Comments are closed.