การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ รร.รุ่งอรุณ

“รุ่งอรุณควรที่จะทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาไทย คงไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนจำนวนพันกว่าคนแค่นั้น แต่น่าจะเป็นที่ที่ให้ครูทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก…”
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จากหนังสือ “คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมีคุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล ร่วมด้วยคณาจารย์ศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของรุ่งอรุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะก้าวไปเป็น “ครู” ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กๆ ของไทยต่อไป
ต่อมาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม นักจิตวิทยา และนักศึกษากายภาพบำบัด สาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการเรียนร่วมกับเด็กปกติในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Comments are closed.