Maka57 09
รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีทำบุญวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗

          “วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าวันมาฆปูรณมีบูชา  เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์  มีใจความว่า “ทำดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส” ทำดีในทางพระพุทธศาสนา คือ มีความเมตตาซึ่งกันและกัน สิ่งไหนที่เราพอจะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกัน ไม่เห็นแก่ตัว วันนี้เรามาทำบุญกัน บุญในที่นี้เกิดจากจิตใจของเรา ในทางพุทธศาสนา บุญมี ๑๐ ประการ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แต่อาตมาจะย่อเพียง  ๓ ประการ คือ ๑.ทานมัย  ๒.สีลมัย  ๓.ภาวนามัย

          ทั้งสามประการวันนี้คุณโยมได้สมบูรณ์แล้ว เมื่อเราได้เข้าใจแล้ว เราก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

สัมโมทนียกถาโดยพระคุณเจ้าจากวัดพุทธบูชา
ในพิธีทำบุญวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

Maka57 09          วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ให้ชาวชุมชนรุ่งอรุณได้ร่วมตักบาตรทำบุญ เจริญศีลภาวนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดพุทธบูชา มาฉันภัตตาหารเช้า บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เจริญพร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

          ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กราบขออนุญาตพระคุณเจ้า แบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งที่ญาติโยมนำมาตักบาตรในวันนี้ไปบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลน ๓ แห่ง คือ มูลนิธิแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน และวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

          ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.