EngDay06
รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Roong Aroon Primary School English Day

RoongAroon Primary School English Day
Friday 14th March 2014

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ คุณครูหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายประถม ร่วมกันจัดกิจกรรม RoongAroon Primary School English Day ให้เด็กๆ ระดับชั้นประถมได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกๆ อาทิ การแสดงละครภาษาอังกฤษเรื่อง Peter and the Wolf   Musical Play   Fun and Game   Picnic Lunch   Music and Show   Snack Booths ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสถานการณ์และโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์แล้ว ความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ยังทำให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

EngDay06 EngDay02 EngDay01
EngDay08 EngDay07 EngDay04
EngDay09 EngDay10 EngDay11

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.